"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จำนวนเอกสารทั้งหมด 13 รายการ
คำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้ง สถานที่ จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร
คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
คำขอชำระค่าธรรมเนียมประจำปีหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
คำร้องทั่วไป
คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
ไปที่หน้า