สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ภารกิจหน้าที่

          ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดระบบการให้บริการด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม งานวิชาการ งานนโยบายและแผนงานสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด การรักษาพยาบาล การทันตสาธารณสุข การบริการสัตวแพทย์ การสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม การอาชีวอนามัย การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและควบคุมมลพิษ การบริการรักษาความสะอาด การจัดมูลฝอย การจัดการสิ่งปฏิกูล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่าด้วยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

Element

Become a Member


Continue