สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

สำนักการศึกษา

ภารกิจหน้าที่

           มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษาและการศึกษานอกระบบการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้พัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา วิเคราะห์วิจัย และประเมินผลทางการศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน โดยเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น การอบรม การจัดกิจกรรมนันทนาการ ทัศนศึกษาดูงาน และการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการศึกษาควบคุมการปฏิบัติงาน ดังนี้

– ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานงบประมาณและงานธุรการ

– ฝายแผนงานและโครงการ ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานแผนงานและโครงการ งานระบบสารสนเทศ

 – ส่วนบริหารการศึกษา รับผิดชอบในการปกครองบังคับบัญชา ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงาน การติดตามผลงานและสั่งการในส่วนบริหารการศึกษา ดังนี้

       – ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่และงานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ

      – ฝ่ายกิจการโรงเรียนและนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานการศึกษาปฐมวัย งานโรงเรียน และงานกิจการนักเรียน

      – ฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติของงานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรและงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

– ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการปกครอง บังคับบัญชา ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานการตรวจสอบติดตามผลงานและสั่งการในส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดังนี้

      – ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ปฏิบัติหน้าที่ในการรับผิดชอบ กำกับ ดูแลงานการศึกษานอกระบบและอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ และงานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา

– หน่วยศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ของงานพัฒนาวิชาการ งานพัฒนาการนิเทศการศึกษา งานวิจัยและการติดตามประเมินผลและงานบริการวิชาการ

– โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 – 5 และโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนครนนท์ 1 – 12

Element

Become a Member


Continue