สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

เอกสารดาวน์โหลด

หน่วยงาน

เอกสารดาวน์โหลด

คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.4)

คำขอชำระค่าธรรมเนียมประจำปี หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ.6)

คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (แบบ กอ. 3)

คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สฌ. 5)

คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ.5)

คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สส. 5)

คำขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (แบบ สณ. 6)

คำขอต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สฌ. 6)

คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น. 3)

คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ กอ.3)

คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สส. 6)

คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (แบบ กอ. 1)

คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ. 1)

คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สฌ. 1)

คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สฌ. 5)

คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สส. 1)

คำขอรับใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (แบบ สณ.1)

คำขอรับใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สฌ. 3)

คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ กอ.1)

คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สส. 2)

คำขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (แบบ ตล. 1)

คำขอรับและคำขอชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (แบบ สอ. 2)

คำขอรับและคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร (แบบ สอ. 1)

คำขอรับและคำขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (แบบ สณ. 1)

คำขอรับและคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ กอ.1)

คำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้ง สถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ. 2)

คำขออนุญาตการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (แบบ สณ. 7)

คำขออนุญาตการต่าง ๆ เกี่ยวกับตลาด (แบบ กอ.4)

คำขออนุญาตการต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ.7)

คำขออนุญาตการต่าง ๆ เกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สฌ. 7)

คำขออนุญาตการต่าง ๆ เกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สส. 7)

คำขออนุญาตการต่าง ๆเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ กอ04)

คำขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.5)

คำร้องทั่วไป

แบบฟอร์มทส.1และทส.2

ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 (แบบ ธพ.ป.1)

ใบแจ้งรับการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่่ 2 (แบบ รง. 1)

ใบแจ้งรับโอนกิจการโรงงานจำพวกที่ 2

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด สุสานและฌาปนสถาน (แบบ สส. 3)

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ.3)

ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สฌ. 2-1 สำหรับนิติบุคคล)

ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สฌ. 2-2 สำหรับบุคคลธรรมดา)

ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยลักษณะวิธีการเร่ขายสินค้า (แบบ สณ. 3)

ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ (แบบ สณ. 2)

ใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สฌ. 4)

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ กอ.2)

ใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน (แบบ สส. 4)

หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ.4)

ใบตรวจอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

คำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกรถเพื่อการอื่น

คำขอรับใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

คำขอใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรอง

ทะเบียนตรวจแบบและเอกสารสำนักการช่าง

คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานขุดดินหรือถมดิน

ใบแจ้งการขุดดิน ถมดิน ตามพรบ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29 แบบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาต มาตรา30 วรรคหนึ่ง

หนังสือแจ้งการบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง

หนังสือแจ้งการยกเลิกผู้ควบคุมงานพร้อมกับการส่งมอบหนังสือ แสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ตามมาตรา 30 วรรคสอง

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ตามมาตรา 430 วรรคสอง (แนบกับแบบ น.7)

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน

หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างในที่ดิน

หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างชิดเขตที่ดิน

หนังสือยินยอมให้รื้อถอนอาคาร

หนังสือรับรองการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร

หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน (ใช้ในกรณีเจ้าของที่ดินยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้ขุดดิน/ ถมดิน)

หนังสืออุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน (พนักงานส่วนท้องถิ่น)

แบบประเมินเลื่อนค่าตอบแทน (พนักงานจ้าง)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (พนักงานเทศบาล บริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (พนักงานเทศบาล วิชาการ และทั่วไป)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (พนักงานครูเทศบาล สายงานการสอน)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (พนักงานครูเทศบาล สายงานนิเทศการศึกษา และสายงานบริหารสถานศึกษา)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้มีคุณวุฒิ)

แบบประเมินผลการปฎิบัติงาน (พนักงานจ้างทั่วไป)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้มีทักษะ)

การกำหนดสมรรถนะเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นในระบบตำแหน่ง “ระบบวิทยาฐานะ”

แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน

Element

Become a Member


Continue