สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา

ภารกิจหน้าที่

          ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ฟื้นฟู บำรุงรักษาวัฒนธรรม ประเพณี สร้างความรู้ความเข้าใจและการตระหนักในคุณค่า และเอกลักษณ์ที่ดีของความเป็นไทย ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการ การจัดกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ ส่งเสริมและพัฒนากีฬา ความเป็นเลิศสู่กีฬาอาชีพ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีในรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนวางแผนการดำเนินงาน ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา เพื่อนำมาพัฒนารวมทั้งปฏิบัติงานหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Element

Become a Member


Continue