"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ระเบียบ / กฏหมาย

กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555

ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิ่น พ.ศ. 2558

ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2561

หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักสูตร / การอบรม / พัฒนาบุคลากร

การฝึกอบรม หลักสูตร "การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ" วันที่ 9 เม.ย. 64

การฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุุคล ของ อปท." วันที่ 13 มี.ค. 64

การฝึกอบรม หลักสูตร "กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ การเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2562ฯ " วันที่ 29 ม.ค. 64

การฝึกอบรมหลักสูตร “ศึกษาทำความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างฯ  (e-GP) ได้อย่างถูกต้อง” 15-16 ต.ค. 64

การปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐยุคใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562

การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมเพื่อการบริการที่เป็นเลิศของบุคลากรด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562

การพัฒนาพฤติกรรมการบริการการทำงานเป็นทีม สำนักการช่าง ประจำปี พ.ศ. 2562 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรับชั่น (วันที่ 25 ต.ค. 2562) ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ / คำสั่ง

  • ประกาศ

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 2562

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563)

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563)

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563)

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองของเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2552

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2552

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562

ประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษท่ีไมีจำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563

ประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ สายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560

ประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกฯ สายงานผู้บริหาร (ฉ.3) พ.ศ.2561

ประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ สายงานผู้บริหาร(ฉ.2) พ.ศ.2560

ประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉ.3) พ.ศ.2562

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปพนักงานจ้าง (ฉ.2)

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปพนักงานจ้าง

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลฯ พ.ศ.2561

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉ.6)

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปพนักงานจ้าง (ฉ.3)

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกฯและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลฯ  (ฉ2) พ.ศ. 2562

สำนักงาน ก.จ.ก.ท.,..งตำแหน่งเกื้อกูล

  • ประกาศ

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2563

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 7 8 9 )

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การจำแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรืพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง พ.ศ. 2544

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การจำแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรืพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ลว. 18 ธันวาคม 2561

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การจำแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรืพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ลว. 24 กรกฎาคม 2558

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การจำแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรืพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ลว. 25 ก.ค. 2557

ประกาศคณะฯ จ.นนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558

ประกาศ ก.ถ.เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลุกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศ ก.ถ.เรื่อง การกําหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556

ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560

ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉ.2) พ.ศ.2561

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)

การตรวจสอบลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการใหม่

แบบฟอร์มต่างๆ