"นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี"
เบอร์โทรศัพท์ :
รหัสผ่าน :
 
 
ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลนครนนทบุรี

เป็นเทศบาลประเภทพิเศษ มีพื้นที่ในเขตเทศบาลรวม 38.9 ตารางกิโลเมตร พื้นที่เขตเทศบาลประกอบด้วย 5 ตำบล คือ ตำบลสวนใหญ่ ตำบลตลาดขวัญ ตำบลบางเขน ตำบลบางกระสอ และตำบลท่าทราย
แยกเป็นพื้นที่ ประชากร และจำนวนบ้าน
ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
เทศบาลนครนนทบุรี แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 4 เขต
มีจำนวนสมาชิก สภาเทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 24 คน
การบริหารงานของเทศบาลเป็นการบริหารงานในรูปแบบนายกเทศมนตรีโดยตรง
      ปัจจุบัน นางสาวสุกัญญา สุขการณ์ ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี

เป็นผู้บังคับบัญชา พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล รองจากนายกเทศมนตรี รับผิดชอบควบคุม ดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่อื่น ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย

โดยมีรองปลัดเทศบาล เป็นผู้ช่วยเหลือตามที่ได้รับ
มอบหมายจากปลัดเทศบาล 2 คน คือ
      1. นางสุรีรัตน์ กณาพันธุ์ รองปลัดเทศบาล
      2. นายศราวุธ ธรรมแสง รองปลัดเทศบาล