แบบขอรับการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน(ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์) 492.56 Kb ดาวน์โหลด
พรบ 2550 134.39 Kb ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ (ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ พ.ศ.2539

———————————————————————————————————————————————————-

1. จดทะเบียนคนพิการมาแล้วไม่ตำกว่า 1 ปี

2. มีความพิการมากจนไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ (ไม่สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพด้านใดๆได้อีก)

3. มีฐานะยากจน ครอบครัวมีรายได้น้อย (ต่ำกว่า 20,000 บาท/ปี)

4. มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลบางกระสอ, ตำบลท่าทราย, ตำบลสวนใหญ่, ตำบลตลาดขวัญ,ตำบลบางเขน

หลักฐานประกอบ

——————-

1. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

4. รูปถ่ายแสดงความพิการชัดเจน 1 ใบ

หลักฐานเพิ่มเติมกรณีมีการมอบอำนาจ

——————————————-

1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้รับมอบอำนาจ) 1 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ของผู้รับมอบอำนาจ) 1 ฉบับ

หมายเหตุ : หากมีปัญหาติดต่อสอบถามได้ที่กองสวัสดิการสังคม เบอร์โทรศัพท์ 0 – 2591 – 5021