สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

เอกสารเผยแพร่

Annual Report (รายงานกิจการเทศบาลนครนนทบุรี) ดู Annual Report (รายงานกิจการเทศบาลนครนนทบุรี) ทั้งหมด

Nonthaburi เหนือกาลเวลาที่นครนนท์ ประจำปี2561

...อ่านต่อ

Nonthaburi Big Happy Family 2017

...อ่านต่อ

Nonthaburi City of Tomorrow (ประจำปี 2559)

...อ่านต่อ

กฎหมาย ดู กฎหมาย ทั้งหมด

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชื่อประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535

...อ่านต่อ

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2558

...อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรี เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ของเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2552

...อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

...อ่านต่อ

ระเบียบ/ข้อบังคับ ดู ระเบียบ/ข้อบังคับ ทั้งหมด

เทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562

...อ่านต่อ

เทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561

...อ่านต่อ

เทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง ควบคุมตลาด พ.ศ. 2561

...อ่านต่อ

เทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง การจัดการน้ำเสียในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ. 2561

...อ่านต่อ

รู้ทันโรคภัย ดู รู้ทันโรคภัย ทั้งหมด

โรค คอตีบ ไอกรน

โรคคอ…...อ่านต่อ

การป้องกันโรคอุจจาระร่วง

การป้…...อ่านต่อ

โรคมือ เท้า ปาก

โรคมื…...อ่านต่อ

โรคนิ้วล็อก

โรคนิ…...อ่านต่อ

วารสาร ดู วารสาร ทั้งหมด

วารสารเทศบาลนครนนท์ ปีงบประมาณ 2563 ฉบับที่ 6 เดือนเมษายน 2563 (ปีที่ 29)

...อ่านต่อ

วารสารเทศบาลนครนนท์ ปีงบประมาณ 2563 ฉบับที่ 5 เดือนมีนาคม 2563 (ปีที่ 29)

...อ่านต่อ

วารสารเทศบาลนครนนท์ ปีงบประมาณ 2563 ฉบับที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ปีที่ 29)

...อ่านต่อ

วารสารเทศบาลนครนนท์ ปีงบประมาณ 2563 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม 2563 (ปีที่ 29)

...อ่านต่อ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดู เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งหมด

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

...อ่านต่อ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

...อ่านต่อ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560

...อ่านต่อ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

...อ่านต่อ

เอกสารคู่มือประชาชน/อื่นๆ ดู เอกสารคู่มือประชาชน/อื่นๆ ทั้งหมด

สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7,9,11 ที่ควรรู้

...อ่านต่อ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559

...อ่านต่อ

คู่มือสำหรับประชาชน แนวทางการจัดการขยะในพื้นที่รกร้าง (เอกชน)

คู่มื…...อ่านต่อ

แผนการดำเนินงานประจำปี ดู แผนการดำเนินงานประจำปี ทั้งหมด

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

...อ่านต่อ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562

...อ่านต่อ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561

...อ่านต่อ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560

...อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ดู แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ทั้งหมด

แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2562 – 2564)

...อ่านต่อ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ดู แผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งหมด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

...อ่านต่อ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน)

...อ่านต่อ

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2564

...อ่านต่อ

แผนยุทธศาสตร์พัฒนา ดู แผนยุทธศาสตร์พัฒนา ทั้งหมด

แผนยุทธศาสตร์พัฒนา พ.ศ. 2560 – 2563

...อ่านต่อ

Element

Become a Member


Continue