โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาคุณาภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ
  2. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ
  3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีโอกาสใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้สูงอายุมีโอกาสแสดงและใช้ศักยภาพของตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมอย่างเต็มที่
  5. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

เป้าหมาย

  1. ผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี ได้รับการบริการที่ถูกต้องเหมาะสม ถูกหลักวิชาการ
  2. เพื่อให้ศูนย์ฯ เป็นแหล่งฝึก ศึกษา ของบุคลากรสาธารณะสุขและบุคคลทั่วไป

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และเสริมสร้างภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ
  2. เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและบริบทของพื้นที่
  3. ผู้สูงอายุมีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง