พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน (MEP : Mini English Program)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2560
 2. เพื่อสร้างนักเรียนให้มีความเชื่อมั่นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งในและนอกห้องเรียน
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรอบรู้และมีทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับสากล
 4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์
 5. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์

เป้าหมาย

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้
 2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program)
 • เป้าหมายเชิงปริมาณ

 นักเรียน : ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ จำนวน 7 ห้องเรียน

ครูผู้สอน  : ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษเป็นเจ้าของภาษาหรือครูครูชาวต่างชาติที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ดีเช่นเดียวกับเจ้าของภาษา และครูไทยที่มีความรู้ความสามารถ พูด ฟัง เขียน อ่านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และครูในโครงการ Mini English Program จำนวนไม่น้อยกว่า 12 คน

เนื้อหา /กิจกรรม

 1.  หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) จัดการเรียนการสอนควบคู่ไปทั้ง 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาทั้งสองได้เป็นอย่างดี นักเรียนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด จากครูไทยและครูต่างชาติเจ้าของภาษา ยึดหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนในโครงการฯ ได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้จัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย นักเรียนจะเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในทุกกลุ่มสาระการเรียนตามที่โรงเรียนกำหนดยกเว้นวิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ วิชาศิลปะ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษานอกจากนี้ โรงเรียนยังคาดหวังให้นักเรียนได้เรียนภาษาอื่นๆ ในหลักสูตรอีกด้วย
 2.  การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยยังคงความมั่นคงของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภาษาไทย ศิลปะไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และวัฒนธรรมไทย
 3. การกำกับติดตามผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ เป็นระยะๆ และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 4. การจัดการศึกษาแก่นักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถแต่ด้อยโอกาสเพราะขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเป็นการจัดการศึกษาแบบให้เปล่า และยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนการสอน เพื่อเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นหลัก
 5.  การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
 6.  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และกลุ่มที่จัดเป็นภาษาไทยโดยกำหนดให้มีกิจกรรมการพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษสำหรับกลุ่มที่จัดเป็นภาษาไทยอย่างต่อเนื่องจนสามารถสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เหมือนเจ้าของภาษา
 7. จัดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษาทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นคุณภาพของนักเรียนทั้งคุณลักษณะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วจัดทำเป็นรายงานประจำปีเสนอหน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

วิธีดำเนินการ

 1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการและงบประมาณต่อสำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี
 2. ประชุมคณะผู้บริหารจากสำนักการศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบและสนับสนุนการดำเนินโครงการ
 3.  ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการจัดหาครูชาวต่างชาติและการจัดเตรียมหลักสูตรการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เอกสาร สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ต่างๆ
 4. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยโรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการภายในปีการศึกษา 2559
 5. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) จัดการเรียนการสอนควบคู่ไปทั้ง 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 6.  กำกับติดตามผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ เป็นระยะๆ และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 7.  พัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษสำหรับกลุ่มที่จัดเป็นภาษาไทยอย่างต่อเนื่องจนสามารถสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เหมือนเจ้าของภาษา
 8.  จัดทำเป็นรายงานประจำปีเสนอหน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ต่อเนื่อง
 9.  มีการจัดทำวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และหาข้อมูลการดำเนินงานทั้งหมด โดยคาดว่าจะมีแนวทาง ในการดำเนินการการบริหารจัดการ วัดประเมินผลคุณภาพโรงเรียนและนักเรียน ตลอดจนจัดทำมาตรฐานและตัวบ่งชี้
 10.  นำผลการวิจัยมาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ต่อเนื่อง