โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขหมายประจำบ้านในพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรี (ตำบลบางกระสอ)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย บ้านเลขที่จะเรียงกันทุกถนน ตรอก ซอย ฝั่งซ้ายของถนน ตรอก ซอย จะเป็นเลขคี่ ฝั่งขวาของถนน ตรอก ซอย จะเป็นเลขคู่
  2. เพื่อความสะดวกต่อการค้นหาที่ตั้งของบ้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการอื่นๆ หรือหน่วยงานเอกชนหรือประชาชนทั่วๆไป
  3. เพื่อความสะดวกในการกำหนดหน่วยเลือกตั้ง ให้สัมพันธ์กับพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่
  4. เพื่อให้ฐานข้อมูลบ้านเรือนมีความถูกต้องตามความเป็นจริง
  5. เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาในด้านต่างๆ
  6. เป็นไปตามระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ (รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๕)

 

เป้าหมาย

แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดเลลขหมายประจำบ้าน จากเดิมที่กำหนดเลขหมายประจำบ้านตามพื้นที่ของหมู่ เปลี่ยนเป็นการกำหนดเลขหมายประจำบ้านตามพื้นที่ ถนน ตรอก ซอย ในตำบลบางกระสอ จำนวน ๒๘,๐๙๘ หลังคาเรือน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เลขหมายประจำบ้านในพื้นที่ตำบลบางกระสอ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเรียงกันทุกถนน ตรอก ซอย ฝั่งซ้ายของถนน ตรอก ซอย เป็นเลขคี่ ฝั่งขวาเป็นเลขคู่
  2. หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน หรือประชาชนสามารถตรวจสอบและค้นหาที่ตั้งของบ้านได้โดยสะดวก
  3. เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย การกำหนดเลขหมายประจำบ้านโดยการแบ่งพื้นที่เป็นถนน ตรอก ซอย สามารถกำหนดหน่วยเลือกตั้งให้สอดคล้องกับพื้นที่ประชาชนอาศัยอยู่ ทำให้ประชาชนเดินทางไปใช้สิทธิการเลือกตั้งได้โดยสะดวกและไปใช้สิทธิมากขึ้น
  4. ฐานข้อมูลทะเบียนราฎรมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาของหน่วยงานราชการต่างๆ