ครอบครัวล้อมรัก

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีครอบครัวอบอุ่น และเห็นความสำคัญของสมาชิกในครอบครัว
  2. เพื่อเป็นการลดปัญหาทางสังคมด้านปัญหายาเสพติด และปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
  3. เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวเลี้ยงดูเด็กให้ได้ตามมาตรฐานขั้นต่ำตามที่กฎกระทรวงกำหนด
  4. เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวรู้จักเฝ้าระวังบุตรหลานไม่ให้ตกอยู่ในภาวะน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ และห่างไกลจากยาเสพติด

เป้าหมาย

ครอบครัวทั่วไป ครอบครัวกลุ่มเสี่ยง  ครอบครัวด้อยโอกาสที่ประกอบด้วยสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ก้อยโอกาสที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. สมาชิกในครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีครอบครัวอบอุ่น และเห็นความสำคัญของสมาชิกในครอบครัว
  2. สามารถลดปัญหาทางสังคมด้านยาเสพติด และปัญหาความรุนแรงในครอบครัวได้
  3. ครอบครัวเลี้ยงดูเด็กให้ได้ตามมาตรฐานขั้นต่ำตามที่กฎกระทรวงกำหนด
  4. ครอบครัวรู้จักเฝ้าระวังบุตรหลานไม่ให้อยู่ในภาวะน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ และห่างไกลจากยาเสพติด