กิจกรรมจ้างเหมาบุคคลภายนอก รักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๗

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงมหหาดไทย ในการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะของเทศบาล
  2. เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
  3. เพื่อลดภาระการลงทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านสวัสดิการของเทศบาล
  4. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะของเทศบาล และให้การใช้จ่ายในด้านบริการเป็นไปอย่างประหยัดและรัดกุม
  5. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ
  6. เพื่อรักษาความสะอาดและทัศนียภาพที่สวยงามของถนน ตรอก ซอยและที่สาธารณะภายในชุมชน

 

เป้าหมาย

จ้างเหมาประชาชน ที่มีบ้านพักอาศัยหรือมีภูมิลำเนาภายในชุมชนแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า ๑ ปี จำนวน ๙ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดทางหลวง วัดโพธิ์ทองล่าง ชุมชนศิริชัยพัฒนา ชุมชนประชานิเวศน์ ๓ ส่วน ๑ ใต้ ชุดชมวัดตำหนักใต้ ชุมชนสหกรณ์โรงน้ำแข็ง ชุมชนเรวดีโซน ๒ ชุมชนพิบูลสงคราม ๑ ภายในชุมชน จำนวน ๓๐ คน รวมระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๕ กิโลเมตร ตามตารางและแผนที่แบบ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ถนนสายต่างๆ ตรอก ซอย ที่สาธารณะภายในชุมชน ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและสะอาดมากขึ้น
  2. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นปัญหา เกิดความรวดเร็ว และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
  3. ลดภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการของเทศบาล
  4. ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน