สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
เลขที่ 123/2558 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยทรายทอง (สายเมน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150602 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 122/2558 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 20150528 20150615 รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประมูลซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 72 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 100/2558 รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบงานระบบอาคารที่พักพนักงานเทศบาลทั่วไป 20150527 20150615 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 121/2558 เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า บริเวณเกาะกลางถนนนนทบุรี 1 20150526 20150611 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 120/2558 สอบราคาจัดซื้อพันธุ์กล้าไม้ โครงการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนและสิ่งแวดล้อมที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 17 รายการ 20150522 20150609 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 119/2558 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คูน้ำสาธารณประโยชน์ บริเวณท้ายซอยนนทบุรี 19 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150521 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 118/2558 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2 (เครื่องขยายเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด , อุปกรณ์เสริมเครื่องขยายเสียงตามสาย จำนวน 10 ชุด) 20150521 20150608 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 2/2558 สอบราคาจัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดพาหนะนำโรค และสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 2 รายการ 20150520 20150605 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 117/2558 สอบราคาจัดซื้อถังขยะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จำนวน 50 ใบ 20150518 20150602 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 116/2558 สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ประเภท 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 20150518 20150602 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 115/2558 สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ 20150515 20150529 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 114/2558 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมทางเดินเท้า ค.ส.ล. คลองมอญ ช่วงถนนรัตนาธิเบศร์ ถึงคลองบางซื่อน้อย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150512 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 113/2558 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางวี และท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยทานสัมฤทธิ์ 23 และ 25 (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150512 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 112/2558 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมทางเดินเท้า ค.ส.ล. คลองมะขามโพรง ช่วงถนนติวานนท์ถึงซอยเรวดี 18 (ครั้งที่ 12) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 20150512 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 111/2558 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ เครื่องดมยาสลบสัตว์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 20150508 20150526 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 110/2558 สอบราคาจัดซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด 20150508 20150526 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่109/2558 สอบราคาจัดซื้อป้ายสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) 20150508 20150526 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่108/2558 สอบราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 20150508 20150526 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 107/2558 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 20150506 20150521 รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue