สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
เลขที่ 103/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อสูบน้ำ บริเวณซอยนนทบุรี 40 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ :62017235197) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 102/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยนนทบุรี 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ :62017235815) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 1/2563 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินบำรุงฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 101/2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลรักษาความสะอาด อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 6 สนามบินน้ำ เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 100/2562 ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 99/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ชุมชนประชานิเวศน์ 3 ซอย 37 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62067531089) รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลอกคลองบางธรณี ช่วงปากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงปลายคลองบางกระสอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลอกคลองบางธรณี ช่วงปากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงปลายคลองบางธรณี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองบางสร้อยทอง ช่วงปากน้ำเจ้าพระยาถึงปลายคลองบางสร้อยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 98/2562 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) และหลังคาอลูมิเนียมพร้อมติดตั้งไฟวับวาบสีแดงบนหลังคารถ จำนวน 1 คัน (ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สำนักปลัดเทศบาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20190822 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 97/2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โครงการติดตั้งระบบบัตรคิวอัตโนมัติ) จำนวน 14 รายการ (สำนักการคลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20190822 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 96/2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 95/2562 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 94/2562 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกวัดสมรโกฏิ ถึงถนนเลี่ยงเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยดวงมณี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 93/2562 ประกวดราคาซื้อป้ายสื่ออิเล็กนิกส์ ขนาด 3X4 เมตร (12 ตารางเมตร) จำนวน 1 ป้าย พร้อมติดตั้ง (กองวิชาการและแผนงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 92/2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี FUME HOOD จำนวน 2 ตู้ (ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 91/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนรับรอง และสถานีจอดเรือดับเพลิงสวนใหญ่ บริเวณท่าน้ำนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 90/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารดับเพลิงแขวงท่าทราย (เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue