สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
เลขที่ 8/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ซอยสามัคคี 58 เชื่อมคลองตาโฮ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107296074) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 7/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยนนทบุรี ๘ (ท้ายซอยเชื่อมถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097023470) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 6/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางขวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127429001) รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ซอยสามัคคี 58 เชื่อมคลองตาโฮ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 5/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้ามถนนประชาชื่น – นนทบุรี (ป-น1) ปากซอยประชาชื่น – นนทบุรี 4 (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107158547) รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยนนทบุรี 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ คลองบางขวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127429001) เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 4/2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถดูดล้างท่อระบายน้ำ 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์หลา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 3/2563 การซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ (เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง) (ฝ่ายการระบายน้ำ สำนักการช่าง) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 2/2563 ประกวดราคาจ้างเหมารถโดยสาร (รถสองแถว) รับ-ส่ง นักกีฬาโรงเรียนนครนนท์วิทยา 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารองค์พระเทิดพระเกียรติและภูมิทัศน์ (ประชานิเวศน์ 3) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดเพิ่มเติม
เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง รายการค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 1/2563 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำวารสารเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน) รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยนนทบุรี 14 ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา รายละเอียดเพิ่มเติม
เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย แก่ทรัพย์สิน อาคาร สถานที่บริเวณพุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์ รายละเอียดเพิ่มเติม
เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย แก่ทรัพย์สิน อาคาร สถานที่ บริเวณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลนครนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงสนามฟุตบอล ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์การเรียนรูประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี (พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี) รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ (เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง) (ฝ่ายการระบายนน้ำ สำนักการช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำลานจอดรถยนต์และเก็บเครื่องจักรกล บริเวณใต้ทางด่วนศรีรัช รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue