สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
เลขที่ 4/2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถดูดล้างท่อระบายน้ำ 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์หลา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 3/2563 การซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ (เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง) (ฝ่ายการระบายน้ำ สำนักการช่าง) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 2/2563 ประกวดราคาจ้างเหมารถโดยสาร (รถสองแถว) รับ-ส่ง นักกีฬาโรงเรียนนครนนท์วิทยา 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารองค์พระเทิดพระเกียรติและภูมิทัศน์ (ประชานิเวศน์ 3) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดเพิ่มเติม
เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง รายการค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 1/2563 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำวารสารเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน) รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยนนทบุรี 14 ด้วยวิธีประกาศประกวดราคา รายละเอียดเพิ่มเติม
เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย แก่ทรัพย์สิน อาคาร สถานที่บริเวณพุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์ รายละเอียดเพิ่มเติม
เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย แก่ทรัพย์สิน อาคาร สถานที่ บริเวณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลนครนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาดูแลและบำรุงสนามฟุตบอล ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณศูนย์การเรียนรูประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี (พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี) รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ (เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง) (ฝ่ายการระบายนน้ำ สำนักการช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำลานจอดรถยนต์และเก็บเครื่องจักรกล บริเวณใต้ทางด่วนศรีรัช รายละเอียดเพิ่มเติม
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างพนักงานรักษาความสะอาด ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมากำจัดมูลฝอยทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล การพัฒนาระบบ หรือการบริหารจัดการระบบต่างๆ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการรักษาการณ์ความปลอดภัย บริเวณตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
เผยแพร่ราคากลาง ขออนุมัติจ้างยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 4 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างอาคารเรือรับรองและสถานีจอดเรือดับเพลิงสวนใหญ่ บริเวณท่าน้ำนนทบุรี โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue