สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยนนทบุรี 8 (ท้ายซอยเชื่อมถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 24/2563 การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ตามประกาศเทศบาลนครนนทบุรี ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 23/2563 การจ้างโครงการจัดทำระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 22/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสามัคคี (ถนนสามัคคีช่วงถนนประชาชื่น ถึงซอยสามัคคี 46) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127022208) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 21/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะลำรางวัดบัวขวัญ ซอยสามัคคี 34 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117282272) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 20/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคลองบาฬี ช่วงที่ 1 (ช่วงคลองบางเขน – ซอยดวงมณี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127000480) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 19/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลองอู่ตะเภา จากถนนรัตนาธิเบศร์ ถึงคลองบางซื่อน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107301572) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 18/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมชุมชนประชานิเวศน์ 3 ส่วน 1 เหนือ ซอย 8/3 แยก 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087238777) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 17/2563 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานออกกำลังกายเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งประชานิเวศน์ 3 ซอยหลังธนาคารไทยพาณิชย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62087164939) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 16/2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนและท่อระบายน้ำ ถนนสามัคคี (ถนนสามัคคีช่วงถนนประชาชื่น ถึงซอยสามัคคี 46) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127022208) รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะลำรางวัดบัวขวัญ ซอยสามัคคี ๓๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117282272) รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคลองบาฬี ช่วงที่ 1 (ช่วงคลองบางเขน – ซอยดวงมณี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62127000480) รายละเอียดเพิ่มเติม
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. คลองอู่ตะเภา จากถนนรัตนาธิเบศร์ ถึงคลองบางซื่อน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107301572) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 15/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยประชาชื่น 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117321961) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 14/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยประชาชื่น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62117319250) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 13/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ซอยนนทบุรี 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) (เลขที่โครงการ : 62097720678) รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 12-2563ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานกิจการเทศบาลนครนนทบุรี (Annual Report) ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 2,500 เล่ม (ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 11-2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ซอยเติมสุข (ซอยแยกซอยศรีพรสวรรค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62107317201) รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue