เลขที่ 98/2562 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) และหลังคาอลูมิเนียมพร้อมติดตั้งไฟวับวาบสีแดงบนหลังคารถ จำนวน 1 คัน (ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง สำนักปลัดเทศบาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: 95/2562 สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: 757,000.00 บาท วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: 025890500 เวลา:
วันที่ประกาศ: 20190822 วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

*ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

*ผู้ค้าสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา 300 บาท ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันก่อนวันเสนอราคา โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

*ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2589 0500 ต่อ 1234 ในวันและเวลาราชการ

*ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง เทศบาลนครนนทบุรี ผ่านทางอีเมล์ procurement@nakornnont.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 โดยเทศบาลนครนนทบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th  ในวันที่  26 สิงหาคม 2562

*ผู้ขายคือ บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ตามสัญญาเลขที่ 377/2562 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 เป็นเงิน 755,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

98-62 710.57 Kb
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา98-62 205.48 Kb