เลขที่ 93/2562 ประกวดราคาซื้อป้ายสื่ออิเล็กนิกส์ ขนาด 3X4 เมตร (12 ตารางเมตร) จำนวน 1 ป้าย พร้อมติดตั้ง (กองวิชาการและแผนงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

*ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเตรียมอุปกรณ์มาทดสอบการทำงานตามขอบเขตการดำเนินงาน (TOR : Terms of Refereence) ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคานี้ ตามข้อ 3, ข้อ 4 , และข้อ 5 (5.1), (5.2) ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

*ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

*ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1000 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

*ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2589 0500 ต่อ 1234 ในวันและเวลาราชการ

*ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง เทศบาลนครนนทบุรี ผ่านทางอีเมล์ procurement@nakornnont.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 โดยเทศบาลนครนนทบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th  ในวันที่  19 สิงหาคม 2562

*ผู้ขาย คือ บริษัท วิทช์ ดีไซด์ แอนด์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 34/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562

เป็นเงิน 3,971,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

93-62 5.07 Mb
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา93-62 195.77 Kb