เลขที่ 52-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลนครนนทบุรี (กองวิชาการและแผนงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

*ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

*ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

*ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2589 0500 ต่อ 1234 ในวันและเวลาราชการ

*ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเสนอ (Presentation) พร้อมอุปกรณ์การนำเสนอ เช่น โน๊ตบุค และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

*ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง เทศบาลนครนนทบุรี ผ่านทางอีเมล์ procurement@nakornnont.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 โดยเทศบาลนครนนทบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th  ในวันที่  12 มิถุนายน 2562

*ผู้รับจ้างคือ โรงพิมพ์กรรัตน์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 290/2562 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เป็นเงิน 2,250,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

เลขที่ 52-2562 ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลนครนนทบุรี (กองวิชาการและแผนงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 783.91 Kb
ประผู้ผลผู้ชนะการเสนอราคา52/62 170.35 Kb