เลขที่ 1/2558 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล้็กนครนนท์ 7 อนุราชประสิทธิ์ ภาคเรียนที่ 1/2558

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: 1/2558 สถานที่: สำนักการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร1 ชั้น 3 สถานที่: สำนักการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 ชั้น 3
ราคากลาง: 545,400.00 บาท วันที่: 20150422 - 20150507 วันที่: 20150422 - 20150507
โทรศัพท์: 0 25890500 ต่อ 2308 เวลา: 08.30 - 16.30 น.
วันที่ประกาศ: 20150422 วันเปิดซอง: 20150508
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่ 22 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 200 บาท

* กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 22 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

* กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (ชั้น 2) ตั้งแต่เวลา 11.00 – 12.00 น. เป็นต้นไป

** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ …….. ราย ยื่นซอง ……….. ราย

*สามารถยื่นซองสอบราคาได้ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

** มีผู้ผ่านคุณสมบัติ……….. ราย และผู้เสนอราคาได้คือ……………………………………..

เป็นเงิน …………………………… บาท