เลขที่ 101/2558 สอบราคาจัดจ้างเหมาดำเนินการโครงการอบรมและพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โดยวิธีสอบราคา

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: 101/2558 สถานที่: ส่วนพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี สถานที่: ส่วนพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง เทศบาลนครนนทบุรี
ราคากลาง: 600,000.00 บาท วันที่: 20150420 - 20150506 วันที่: 20150420 - 20150506
โทรศัพท์: 0 25890500 ต่อ 1234 และ 0 2589 0504 เวลา: 08.30 - 16.30 น.
วันที่ประกาศ: 20150420 วันเปิดซอง: 20150507
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่ 20 เมษายน 2558 – 6 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 200 บาท

* กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่20 เมษายน 2558 – 6 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

* กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (ชั้น 3) ตั้งแต่เวลา 11.00 – 12.00 น.

** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ …….. ราย ยื่นซอง ……….. ราย

*สามารถยื่นซองสอบราคาได้ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

** มีผู้ผ่านคุณสมบัติ……….. ราย และผู้เสนอราคาได้คือ……………………………………..

เป็นเงิน …………………………… บาท