เลขที่ 100/2558 ประมูลซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 72 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: 100/2558 สถานที่: ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี สถานที่: ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาคาร2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
ราคากลาง: 2,665,600.00 บาท วันที่: 20150420 - 20150428 วันที่:
โทรศัพท์: 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 1234 เวลา: 10.00 - 11.00 น.
วันที่ประกาศ: 20150420 วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลราคา วันที่ 20 – 28 เมษายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 1,000 บาท

* กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 8 พฤษภาคม  2558 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ …….. ราย ยื่นซอง ……….. ราย

** มีผู้ผ่านคุณสมบัติ……….. ราย และผู้เสนอราคาได้คือ……………………………………..

เป็นเงิน …………………………… บาท