เลขที่ 1/2563 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำวารสารเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

*ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

*ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา 1000 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 25662 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2562  โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

*ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2589 0500 ต่อ 1234 ในวันและเวลาราชการ

*ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเสนอ (presentation) พร้อมอุปกรณ์การนำเสนอ เช่น โน๊ตบุ๊ก และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมาการพิจาณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

*ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง เทศบาลนครนนทบุรี ผ่านทางอีเมล์ procurement@nakornnont.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 โดยเทศบาลนครนนทบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th  ในวันที่  4 ตุลาคม 2562

ผู้รับจ้างคือ บริษัท กรีนอปเปิ้ลกราฟฟิคพริ้นติ้ง จำกัด

ตามสัญญาจ้างเลขที่ 56/2563 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

เป็นเงิน 3,443,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 177.72 Kb
1-63 622.91 Kb