เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. ปากซอยทานสัมฤทธิ์ 15 เลขที่ (เลขที่ 69/2558)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: 69/2558 สถานที่: ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานการคลัง สำนักงานเทศบาลนคร นนทบุรี สถานที่: ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานการคลัง สำนักงานเทศบาลนคร นนทบุรี
ราคากลาง: 310,000.00 บาท วันที่: 20150310 - 20150324 วันที่: 20150310 - 20150324
โทรศัพท์: 0 2589 0504 เวลา: 08.30 - 16.30 น.
วันที่ประกาศ: 20150310 วันเปิดซอง: 20150325
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

*กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่ 10 – 24 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 1,000 บาท

*กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 10 – 24 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานการคลัง สำนักงานเทศบาลนคร นนทบุรี

*กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 25 มีนาคม 2558  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (ชั้น3) ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

** ปรากฎว่ามีผู้ซื้อแบบ……….. ราย ยื่นซอง……….. ราย

*สามารถยื่นซองสอบราคาได้ที่ศาลากลางจังหวัดนนบุรีในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

** มีผู้ผ่านคุณสมบัติ……….. ราย และผู้เสนอราคาได้คือ……………………………………..

เป็นเงิน …………………………… บาท