เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อเนื่องรายเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ผู้รับจ้างคือ บริษัท เน็ตเวิร์ค อินฟราสตัคเจอร์ จำกัด

ตามสัญญาจ้างเลขที่ 19/2563 ลงวัันที่ 1 ตุลาคม 2562

เป็นเงิน 1,512,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบความปลอดภัย 360.93 Kb
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา03 154.40 Kb