เผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 – 2 และสำนักงานแขวงท่าทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อเนื่องจากผู้ให้บริการรายเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ผู้รับจ้าง คือ บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.เอ็ม.ซี จำกัด

ตามสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

เป็นเงิน 3,208,920 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน 221.15 Kb
ประกาศผลผูชนะการเสนอราคา01 138.15 Kb