เผยแพร่ราคากลาง ขออนุมัติจ้างยามรักษาการณ์ความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 4 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี

วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ผู้เสนอราคาได้ คือ บริษัท รักษาการความปลอดภัย เอส.เอ็ม.ซี จำกัด เป็นเงินจำนวน 1,790,100 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

tb02151062 269.40 Kb
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาtb02151062 27.98 Kb