สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ประเภท 2ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง โครงการสาธารณสุขมูลฐาน (เลขที่ 98/2558)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: 98/2558 สถานที่: ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี สถานที่: ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
ราคากลาง: 560,000.00 บาท วันที่: 20150417 - 20150430 วันที่: 20150417 - 20150430
โทรศัพท์: 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 1234 เวลา: 08.30 - 16.30 น.
วันที่ประกาศ: 20150417 วันเปิดซอง: 20150501
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่ 17 – 30 เมษายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 200 บาท

* กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 17 – 30 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

* กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (ชั้น 2) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ  5  ราย ยื่นซอง 2 ราย

*สามารถยื่นซองสอบราคาได้ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 29 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

** มีผู้ผ่านคุณสมบัติ 2 ราย และผู้เสนอราคาได้คือ บริษัท นิวอนุชา ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เป็นเงิน 556,000 บาท  ห้าแสนห้าหมื่นหกบาทถ้วน