สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้ง (เครื่องขยายเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด, อุปกรณ์เสริมเครื่องขยายเสียงตามสาย จำนวน 10 ชุด) (เลขที่ 97/2558)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: 97/2558 สถานที่: ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี สถานที่: ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
ราคากลาง: 1,690,000.00 บาท วันที่: 20150410 - 20150429 วันที่: 20150410 - 20150429
โทรศัพท์: 0 2589 0504, 0 2589 0500 ต่อ 1234 เวลา: 08.30 - 16.30 น.
วันที่ประกาศ: 20150410 วันเปิดซอง: 20150430
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

* กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่ 10 – 29 เมษายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 500 บาท

* กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 10 – 29 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ส่วนพัสดุ สำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

* กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (ชั้น 3) ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

** ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ …….. ราย ยื่นซอง ……….. ราย

*สามารถยื่นซองสอบราคาได้ที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ห้องประชุม ชั้น 3 ในวันที่ 28 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

** มีผู้ผ่านคุณสมบัติ……….. ราย และผู้เสนอราคาได้คือ……………………………………..

เป็นเงิน …………………………… บาท