สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (เรือพลาสติก จำนวน 5 ลำ) (เลขที่ 72/2558)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: 72/2558 สถานที่: ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานการคลัง สำนักงานเทศบาลนคร นนทบุรี สถานที่: ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานการคลัง สำนักงานเทศบาลนคร นนทบุรี
ราคากลาง: 150,000.00 บาท วันที่: 20150310 - 20150324 วันที่: 20150310 - 20150324
โทรศัพท์: 0 2589 0500 ต่อ 1234, 0 2589 0504 เวลา: 08.30 – 16.30 น.
วันที่ประกาศ: 20150310 วันเปิดซอง: 20150325
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

*กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่ 10 – 24 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 200 บาท

*กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 10 – 24 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานการคลัง สำนักงานเทศบาลนคร นนทบุรี

*กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 25 มีนาคม 2558  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (ชั้น3) ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

** ปรากฎว่ามีผู้ซื้อแบบ 2 ราย ยื่นซอง 2 ราย

*สามารถยื่นซองสอบราคาได้ที่ศาลากลางจังหวัดนนบุรีในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

** มีผู้ผ่านคุณสมบัติ 2 ราย และผู้เสนอราคาได้คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วศินคอนทรัคส์ชั่น
เป็นเงิน 147,500 บาท