รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้และความสะอาดริมคลองประปาและชาฮกเกี้ยน ซุ้มการะเวก ริมคลองส่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ต่อเนื่องจากผู้ให้บริการรายเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้และความสะอาด ริมคลองประปาและชาฮกเกี๊ยน ซุ้มการะเวกริมคลองส่วย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,364,000.00 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

จ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้และความสะอาด ริมคลองประปาและชาฮกเกี๊ยน ซุ้มการะเวกริมคลองส่วย 2.12 Mb
win01230962 175.60 Kb