รายละเอียดข้อมูลราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ ภายในอุทยานมกุฎรมยสราญ และลานพระบรมรูป ร.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ต่อเนื่องจาก ผู้ให้บริการรายเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ ภายในอุทยานมกุฎรมยสราญ และลานพระบรมรูป ร.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ต่อเนื่องจาก ผู้ให้บริการรายเดิม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนนทบุรี

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,192,000.00 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ ภายในอุทยานมกุฎรมยสราญ และลานพระบรมรูป ร.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ต่อเนื่องจาก ผู้ให้บริการรายเดิม 2.30 Mb