รายงานจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

รายงานจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

–ผู้รับจ้างคือ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ 117/2563 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 เป็นเงิน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

เอกสารไฟล์แนบ

รายงานจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2.61 Mb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 33.99 Kb