ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) เทศบาลนครนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

เนื่องจาก เกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของจำนวนและราคากลาง ของเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ สี

เอกสารไฟล์แนบ

ยกเลิก 236.02 Kb