ประมูลซื้อรถพยาบาลสัตว์พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลสัตว์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่74/2558)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: 74/2558 สถานที่: ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานการคลัง สำนักงานเทศบาลนคร นนทบุรี สถานที่: ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาคาร 2 ชั้น 2
ราคากลาง: 3,500,000.00 บาท วันที่: 20150311 - 20150320 วันที่:
โทรศัพท์: 0 2589 05009 ต่อ 1234, 0 2589 0504 เวลา: 10.00 - 11.00 น.
วันที่ประกาศ: 20150311 วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

*กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่ 11-20 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 2,000 บาท

*กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 27 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

** ปรากฎว่ามีผู้ซื้อแบบ  2  ราย ยื่นซอง  2  ราย

** มีผู้ผ่านคุณสมบัติ  2  ราย และผู้เสนอราคาได้คือ บริษัท เอ็ม.เอช.ซี (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นเงิน  3,475,000 บาท