ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมทางเดินเท้า ค.ส.ล. คลองมะขามโพรง ช่วงถนนติวานนท์ถึงซอยเรวดี 18 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่ 65/2558)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: 65/2558 สถานที่: ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานการคลัง สำนักงานเทศบาลนคร นนทบุรี สถานที่: ณ ห้องประชุมเล็ก (ชั้น3) สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี
ราคากลาง: 20,145,003.00 บาท วันที่: 20150220 - 20150302 วันที่:
โทรศัพท์: 0 2589 0504 เวลา: 10.00 -11.00 น.
วันที่ประกาศ: 20150220 วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

*กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 10,000 บาท

*กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 11 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก (ชั้น3) สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

*กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 3 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น.

** ปรากฎว่ามีผู้ซื้อแบบ……….. ราย ยื่นซอง……….. ราย

** มีผู้ผ่านคุณสมบัติ……….. ราย และผู้เสนอราคาได้คือ……………………………………..

เป็นเงิน …………………………… บาท