เลขที่ 30/2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ให้กับงานศึกษาไม่กำหนดระดับ (สำนักการศึกษา) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ให้กับงานศึกษาไม่กำหนดระดับ (สำนักการศึกษา) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 มกราคม 2563  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

*ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2589 0500 ต่อ 1234 ในวันและเวลาราชการ

*ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง เทศบาลนครนนทบุรี ผ่านทางอีเมล์ procurement@nakornnont.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 16 มกราคม 2562 โดยเทศบาลนครนนทบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.nakornnont.go.th หรือ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 16 มกราคม 2562

 

เอกสารไฟล์แนบ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ให้กับงานศึกษาไม่กำหนดระดับ (สำนักการศึกษา) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 885.30 Kb
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา30-63 190.44 Kb