ตารางแสดงวงเงินฯ โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

วงเงินงบประมาณฯ 200,000 บาท


ผู้รับจ้างคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ 142/2562 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562

เป็นเงิน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินฯ โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 360.45 Kb
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 325.62 Kb