ตารางแสดงวงเงินฯ จ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ซอยเติมสุข (ซอยแยกซอยศรีพรสวรรค์)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 538,000 บาท

เอกสารไฟล์แนบ

จ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ซอยเติมสุข 1.84 Mb