ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 5 รายการ

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 246,000 บาท สองแสนสี่หมื่นหกพับาทถ้วน

*ผู้ขาย คือ บริษัท วี-เทค ดีเวลลอปเม้น จำกัด

ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 100/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

เป็นเงิน 246,000 บาท

 

เอกสารไฟล์แนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 5 รายการ 507.41 Kb