ขายเวลา (ร่าง) ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 17 เมตร จำนวน 1 คัน (สำนักการช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดทั่วไป

ขายแบบ

ยื่นซองและเปิดซอง

เลขที่: สถานที่: สถานที่:
ราคากลาง: - วันที่: วันที่:
โทรศัพท์: เวลา:
วันที่ประกาศ: วันเปิดซอง:
จาก:
ถึง:

รายละเอียด

เนื่องจากร่างประกาศเดิม เกิดความคลาดเคลื่อนของรายละเอียดคุณลักษณะแนบท้ายประกาศประกวดราคา ดังนั้น จึงขอขยายระยะเวลาร่างประกาศออกไปอีกตั้งแต่วันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารไฟล์แนบ

rang01110263 2.25 Mb