สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ วันที่ประกาศ วันที่เปิดซอง
เลขที่ 95/2562 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 96/2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 94/2562 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยกวัดสมรโกฏิ ถึงถนนเลี่ยงเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยดวงมณี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 93/2562 ประกวดราคาซื้อป้ายสื่ออิเล็กนิกส์ ขนาด 3X4 เมตร (12 ตารางเมตร) จำนวน 1 ป้าย พร้อมติดตั้ง (กองวิชาการและแผนงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 92/2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี FUME HOOD จำนวน 2 ตู้ (ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 91/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนรับรอง และสถานีจอดเรือดับเพลิงสวนใหญ่ บริเวณท่าน้ำนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 90/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารดับเพลิงแขวงท่าทราย (เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 89/2562 ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 จำนวน 16 ชุด (สำนักปลัดเทศบาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ี 88/2562 ประกวดราคาซื้อโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) พร้อมติดตั้งสำนักงานเทสบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 จำนวน 162 ชุด (สำนักปลัดเทศบาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 87/2562 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนสลิง ชนิด 6 ล้อ (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (สำนักการช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานลอยคนเดินข้าม ถนนประชาชื่น-นนทบุรี (ป-น1) ปากซอยประชาชื่น-นนทบุรี 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารดับเพลิงแขวงท่าทราย (เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนรับรอง และสถานีจอดเรือดับเพลิงสวนใหญ่ บริเวณท่าน้ำนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 86/2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ เป็นตู้เก็บมูลฝอยอันตรายและซากอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 100 ตู้ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 85/2562 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (สำนักการช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 84/2562 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน 6 รายการ (สำนักคลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 83/2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยวัดกำแพงถึงซอยเสนาสฤษดิ์เดช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077241915) รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 82/2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน 10 ชุด (กองสวัสดิการสังคม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม

Element

Become a Member


Continue