โครงการเสริมสร้างทักษะศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 14.00 นาฬิกา โครงการเสริมสร้างทักษะศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1