โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2563 

วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 14.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1