โครงการเมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

โครงการเมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน

20 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1