โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ ณ แหล่งกำเนิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 1 

โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 – 16.30 นาฬิกา

ณ แหล่งกำเนิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1