โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพเฉพาะทางประเภทงานช่าง” ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพเฉพาะทางประเภทงานช่าง”

วันที่ 18 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 17.00 นาฬิกา

ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี