โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการพูดและอบรมพิธีกร” (รุ่น 1) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1

25 – 26 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 16.30 นาฬิกา โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการพูดและอบรมพิธีกร” (รุ่น 1) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 (พิธีเปิด 25 เม.ย. 62)